Home Ledenvergadering
         
  Vereniging & Bestuur

- Algemeen

- Bestuur

Informatie leden

Kosten & Kortingen


Te doen bij overlijden

Uitvaartverzorgers

Begraafplaatsen

Aula

Veelgestelde vragen

Weblinks & Formulieren
  Ledenvergadering van “Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde”
op dinsdag 10 april 2018 om 19.30 uur
in het lokaal van de Rotondetsjerke aan de Skoallestrjitte.

De uitvaartvereniging hield in het lokaal van de Rotondetsjerke haar jaarlijkse ledenvergadering. Voorzitter F van der Meer opende de vergadering en heette een ieder welkom.
De notulen van 4 april 2017 worden goedgekeurd en getekend.
Er waren 59 overledenen in het jaar 2017. De namen worden voorgelezen waarna staande één minuut stilte in acht wordt genomen.
Namens de vereniging worden Alex en Sjieuwke van harte gefeliciteerd met de geboorte van hun dochter Trude Marije. Gedurende het zwangerschapsverlof van Sjiieuwke de Jong - de Beer is Herman de Hoop de enige uitvaartleider van onze vereniging.
Er wordt nogmaals gewezen op, in het belang van de leden, tijdig wijzigingen door te geven. Dit kan schriftelijk of via de mail. Dit om te komen tot een goede ledenadministratie.
Naar aanleiding van opmerkingen op het enquête formulier over de aula, heeft het bestuur het plan opgevat deze grondig te renoveren. Deze verbouwing is inmiddels afgerond en de aula is dan ook weer klaar voor gebruik. Leden en belangstellenden zullen binnenkort in de gelegenheid gesteld worden de vernieuwde aula te komen bezichtigen.
De penningmeester de heer J. de Boer geeft aan de hand van het financieel verslag, uitleg over de staat van inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar. Het blijkt dat de uitgaven hoger waren, dit komt ondermeer door het grote aantal uitvaarten in het afgelopen jaar. Toch kon de penningmeester meedelen dat het resultaat positief was. De heren S. Smid en S. van der Wal hebben steekproefsgewijs de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De kascommissie stelt dan ook voor de penningmeester decharge te verlenen. De penningmeester heeft weer een actuarieel rapport laten opmaken en uit de uitslag hiervan blijkt dat de dekkingsgraad behoorlijk is gestegen ten opzichte van het vorige rapport. De voorzitter stelt dan ook voor de contributie te laten op € 16,50 (autom. incasso) en € 19,00 (acc. girorekening) per jaar. De ledenkorting blijft € 650,00. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.
Bestuursverkiezing; Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren F. van der Meer en Y. Bekkema. Door het bestuur worden voorgedragen de heren D. Schreiber en S. van der Wal.
Er zijn geen tegenkandidaten zodat de beide heren met algemene stemmen worden gekozen.
Nu Feike van der Meer is afgetreden als voorzitter heeft het bestuur in zijn plaats benoemd Sjoerd de Vries. Namens het bestuur bedankt Jan de Boer de beide heren voor hun jarenlange inzet voor de vereniging en prettige samenwerking. Van der Meer was 30 jaar bestuurslid waarvan 20 jaar als voorzitter en Bekkema zat 15 jaar in het bestuur. Als dank was er voor de beide heren een enveloppe met inhoud en voor de dames een mooi boeket bloemen.
De voorzitter Sj. de Vries bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid en wenst ons welthuis.