Home Ledenvergadering
         
  Vereniging & Bestuur

- Algemeen

- Bestuur

Informatie leden

Kosten & Kortingen


Te doen bij overlijden

Uitvaartverzorgers

Begraafplaatsen

Aula

Veelgestelde vragen

Weblinks & Formulieren
  Wij nodigen bij deze, alle leden van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde. U bent welkom op dinsdag 19 maart 2024 vanaf 19.30 uur (aanvang vergadering om 20.00) in de zaal van de PKN aan de Toerstrjitte in De Westereen.

1. Opening.

2. Vaststelling agenda.

3. Notulen ledenvergadering 18 april 2023.

4. Herdenking overledenen 2023.

5. Mededelingen/Ingekomen stukken/Ingediende vragen.

6. Jaarverslag 2023.

7. Financieel verslag.

8. Kascommissie.

9. Vaststelling contributie en ledenkorting.
Op de ledenvergadering 2023 is besloten dat per 01-01-2024
a. de contributie € 18,00 is (automatische incasso)
b. met ledenkorting van € 750,00.

10. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar: Mevr. K. Santema-Reitsma en Dhr. J. de Boer.
Tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.

11. Rondvraag.

12. Pauze.


13. Gastspreker: de heer Jan van der Meer.
Thema: “Sterven doe je maar één keer”.

14. Sluiting.


Download: algemene ledenvergadering 2024.


Heeft u vragen voor de uitvaartvereniging dan verzoeken wij u deze minimaal 5 dagen voor de ledenvergadering, schriftelijk in te dienen per mail: info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl