Home Ledenvergadering
         
  Vereniging & Bestuur

- Algemeen

- Bestuur

Informatie leden

Kosten & Kortingen


Te doen bij overlijden

Uitvaartverzorgers

Begraafplaatsen

Aula

Veelgestelde vragen

Weblinks & Formulieren
  Notulen van de ledenvergadering, uitvaartvereniging “Zwaagwesteinde” gehouden op 18 april 2023 in de kleine zaal Van de Ferbiningstsjerke.

1. Opening:
De voorzitter, de heer Sjoerd de Vries opent de vergadering en heet ons allen welkom.
Aanwezig; de 7 bestuursleden, 2 uitvaartleiders, 9 dragers/verzorgsters en 7 leden.
Totaal 25 personen.

2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen ledenvergadering 20 september 2022:
De notulen worden door de secretaris, mevrouw Karin Santema voorgelezen en goedgekeurd en getekend.

4. Jaarverslag 2022
Het jaarverslag wordt door de secretaris voorgelezen.

5. Herdenking overledenen 2022
Staande wordt door de heer S. de Vries de lijst met namen voorgelezen van de leden, welke in het jaar 2022 ons zijn ontvallen. Hierna wordt door de aanwezigen één minuut stilte in acht genomen.

6. Mededelingen/Ingekomen stukken/Ingediende vragen.
Er zijn geen ingediende vragen. Voorzitter, de heer S. de Vries geeft aan dat de cluster regiovergadering Damwoude, Driesum, Wouterswoude e.o. niet heeft plaatsgevonden omdat er geen agendapunten zijn aangedragen. Er is wel contact
geweest met de uitvaartverenigingen uit de regio ook mede in verband met de verhoging van de vergoedingen. Voorzitter geeft aan dat de vergoedingen al jaren op hetzelfde niveau zitten. De nieuwe bedragen van de vergoedingen worden door de voorzitter doorgegeven.
Voorzitter geeft aan dat de ledenvergadering dit jaar een maand later is dan gebruikelijk dit mede in verband met de extra werkzaamheden door de statutenwijziging en de inschrijving in het UBO registers. Volgend jaar is de ledenvergadering weer in maart.
Voorzitter geeft aan dat er een gesprek is geweest met de kerkrentmeester.
Voorzitter heeft het gevoel dat er al 20/25 jaar teveel is betaald voor de pacht van de aula. De op het moment betaalde vergoeding is geen marktconforme prijs. Er is door de uitvaartverenging een voorstel gedaan aan de kerkrentmeesters hierop is een tegenvoorstel gekomen van de kerkrentmeesters maar hier is nog niet een akkoord opgegeven. Hier komt een vervolg op.
Voorzitter geeft aan dat er van de dragers in de vergadering met het personeel een verzoek is gekomen om ook een pet te mogen dragen. Voorzitter geeft aan dat die keuze bij de familie ligt. Een hoge hoed, pet of geen hoofddeksel.
Er zijn geen ingekomen stukken.

7. Financieel verslag 2022
Onze penningmeester de heer J. de Boer geeft aan de hand van het op de beamer getoonde financiële jaaroverzicht uitleg over de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar. Het betreft een positief mooi resultaat ondanks de toename van de kosten.

8. Kascommissie.
Cobi Hiemstra en Anneke Dijkstra hebben de administratie over het afgelopen jaar steekproefsgewijs gecontroleerd. Het is voor Cobi de tweede keer. Zij geeft aan dat het dit jaar gelukkig maar voor één jaar was. Cobi geeft aan hoe goed alles voor elkaar is. Er is steekproefsgewijs gecontroleerd er zijn kritische vragen gesteld . Cobie was onder de indruk hoe goed het allemaal voor elkaar was.
Alle is in goed orde bevonden. De kascommissie is weer akkoord.

9. Voorstel verhoging en vaststelling contributie en ledenkorting.
Er is dit jaar weer Actuarieel rapport uitgevoerd. Situatie is verbeterd. Dekking is nu 123% toe te rekenen aan behoud van het vermogen voor risico.
Desondanks toch het voorstel om de contributie te verhogen dit mede in verband met de verhoging van de vergoeding voor het personeel en het voorstel om de ledenkorting te verhogen naar € 750,00. De verhoging van de contributie en de ledenkorting gaat in per 1 januari 2024. Voorzitter vraagt of de ledenvergadering hier vragen over heeft en of er bezwaren zijn. Er zijn geen bezwaren.

10. Bestuursverkiezing.
Voorzitter, de Vries geeft aan dat de heer S. van der Wal en de heer D. Schreiber weer aan een nieuwe termijn willen beginnen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De leden gaan akkoord.

11. Rondvraag.
De heer Algra geeft aan bij vijf adressen te zijn geweest voor de petten. De gangbare maten waren op dit moment niet aanwezig. In september/oktober zal weer gekeken worden. Er wordt afgesproken om in een klein comité daarover te beslissen. De heer Algra verzoek de dragers om de maat in de whatsapp groep van de dragers door te geven.
In de vergadering met het personeel is geopperd om een uitje te organiseren. In september/oktober gaat er een rondleiding geregeld worden bij Hoogland op een avond of op zaterdag. Hierop komt een vervolg.
Er zijn geen vragen van de leden. Penningmeester de Boer geeft nog aan dat in de vorige ledenvergadering is gemeld dat de uitnodiging dit jaar ook per mail verstuurd zou worden. Helaas was dit door een storing in memo control niet mogelijk.

12. Spreker: Jan Wiersma, Thema Uitvaarten door de eeuwen heen.
Na de pauze geeft de heer Jan Wiersma met behulp van een presentatie op de beamer een interessante lezing over uitvaarten door de eeuwen heen.

13. Sluiting.
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng sluit nu de vergadering en wenst ons welthuis.


Download: algemene ledenvergadering 2023.